Title: Tulák po hvìzdách

Author:London Jack
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Jack London
Tulák po hvìzdách
**************************

Kapitola 1

Odjakživa jsem vìdìl, že znám i jiné doby a jiná místa. Vìdìl jsem o jiných osobách, které žijí ve mnì. A vìø mi, stejnì jsi na tom byl i ty, mùj ètenáøi. Zaèti se zpátky do svého dìtství a pocit povìdomí, o nìmž hovoøím, se ti pøipomene jako zkušenost z dìtských let. Tehdy ses ještì neustálil, nevykrystalizoval. Byl jsi tvárný, byl jsi duch v promìnlivém stavu, vìdomí a osobnost v procesu utváøení, ano, utváøení a zapomínání.
Hodnì jsi toho zapomnìl, milý ètenáøi, a pøece si pøi èetbì tìchto øádkù vzpomínáš na mlhavý sled minulých událostí z jiných dob a z jiných míst, kam jsi nahlížel dìtskýma oèima. Dnes si myslíš, že to byly sny. Kdyby to však byly jen sny, které se ti tehdy zdávaly, odkud by se byla vzala jejich podstata? Naše sny se kupodivu skládají z vìcí, které známe. Látka našich nejèiøejších snù je látka našich zážitkù. Jako dítìti, jako nemluvnìti se ti zdávalo, že padáš z velké výšky, zdávalo se ti, že létáš vzduchem, jako létá to, co patøí vzduchu, sužovali tì lezoucí pavouci a mnohonožci, kteøí žijí v bahnì, slyšel jsi jiné hlasy, vidìl jiné tváøe, dìsivì známé, a pozoroval jsi jiné východy a západy slunce; když na nì teï pohlížíš zpìt, víš, že byly jiné, než jaké jsi kdy spatøil.
Nu dobrá. To, co jsi v dìtství obèas letmo zahlédl, je z jiného svìta, z jiného života, jsou to vìci, které jsi v tomto vymezeném svìtì svého vymezeného života nikdy nevidìl. Ale kde tedy? Jiné životy? Jiné svìty? Možná, že až si pøeèteš všechno, co napíšu, dostane se ti odpovìdi na zmatené otázky, které jsem ti pøedložil a které sis v duchu kladl ještì døív, než ses dostal k èetbì toho, co právì píšu.
Wordsworth to vìdìl. Nebyl ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it PRINT SET SEBASTIAO SALGADO GENESILA LUCE E LO SCATTOALCHIMIA & MISTICAFOTOGRAFIA DEL VENTESIMO SECOLO
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati