Title: Jáma a kyvadlo

Author:Poe Edgar Alan
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Poe Edgar Alan
JÁMA A KYVADLO

****************************
IMPIA TORTORUM LONGAS HIC TURBA FURORES
SANGUINISINNOCUINON SATIATA ALUIT.
SOSPÍTE NUNC PATRIA, FRACTO NUNC FUNERIS
ANTRO,
MORS UBI DÍRA FUIT VITA SALUSQUE PATENT.

(Dlouho zde øádila bezbožná cháska trýznitelù, nemohoucí se dosytit nevinné krve. Dnes, když je vlast v bezpeèí a sluj záhuby rozboøena, tam, kde byla hrozná smrt, vládne život a blaho).

Ètyøverší složené pro tržní bránu, která mìla být postavena na staveništi Jakobínského klubu v Paøíži.

****************************

Bylo mi zle, k smrti zle mi bylo z tìch dlouhých muk, a když mne koneènì odvázali a dovolili usednout, cítil jsem, že omdlévám. Poslední zøetelná slova, která jsem ještì zaslechl, byl rozsudek - strašný rozsudek smrti.
A pak mi hlasy inkvizitorù splynuly v jediný snový, mátožný šum. Vyvolal ve mnì pøedstavu otáèení, snad že se mi ve fantazii sléval s klapotem mlýnského kola. To trvalo jen chvilku, nebo záhy jsem už neslyšel nic. Ještì okamžik j sem však vidìl - ovšem s j akou dìsivou zvelièeností! Spatøil j sem rty èernì odìných soudcù. Pøipadaly mi bílé - bìlejší než list papíru, na kterém toto píši - a až pitvornì tenké, tenké úporným výrazem pevné, neoblomitelné rozhodnosti a krutého opovržení k mukám èlovìka. Ještì jsem vidìl, jak tato ústa pronášejí rozsudek, který byl pro mne osudem, jak se kroutí tou smrtonosnou formulí. Vidìljsem, jak pronášejí slabiky mého jména, a zdìsiljsem se, nebo se nic neozývalo.
V tìch nìkolika vteøinách závratné hrùzy jsem ještì vidìl, jak se jemnì, sotva znatelnì zachvívají šeré drapérie, jež zahalují stìny místnosti; a potom padl mùj zrak na sedm vysokých svící na stole.
Zprvu se mi zdálo, že mi pøinášejí milost, zeje to sedm útlých andìlù, kteøí mne zachrání; pak ale mé nitro zaplavila nièivá ošklivost, každá žilka se ve mnì zachvìla, jako bych se dotkl galvanického drátu -podoby andìlù se promìnily v beztvaré pøízraky s ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it LA MENTE DEL FOTOGRAFOFRIDA KAHLO (I)LEONARDO DA VINCI. DISEGNIIL LIBRO DEI SIMBOLI
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati