Title: Démon zvrácenosti

Author:Poe Edgar Alan
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Poe Edgar Alan
DÉMON ZVRÁCENOSTI

Ve svých úvahách o vlastnostech a podnìtech lidské duše - o jejích prazákladních hnutích, jejích prima mobilia- se frenologové ani slovem nezmiòují o jednom sklonu, který pøed nimi právì tak opomíjeli moralisté, tø ebaže se zcela zjevnì projevuje jako prvotní, elementární a nepotlaèitelný rys. Z èiré zpupnosti rozumu jsme jej pøezírali všichni. Dopustili jsme, aby jeho existence unikla našim smyslùm z pouhého nedostatku víry - z neschopnosti uvìøit tajemnému, a je to tøeba Zjevení, nebo Kabala. Naše mysl na nìj nepøipadla prostì proto, že byl nadbyteèný pro naše poznání. Pro tento sklon jsme necítili potøebné pohnutky. Nepostøehli jsme jeho nutnost. Nechápali jsme, totiž nebyli bychom s to pochopit, i kdyby se nám pojem tohoto primùm mobile sám jakkoli vtíral - nebyli bychom s to pochopit, v jakém smyslu - a doèasném nebo trvalém - by mohl být prospìšný cílùm èlovìèenstva. Nelze pochybovat o tom, že føenologie a do znaèné míry všechny metafyzické soustavy byly vyspekulovány a priori. Byl to èlovìk spíš rozumového, logického založení než èlovìk vnímavý èi všímavý, kdo se jal Bohu podkládat a diktovat zámìry a cíle. Když takto k svému sebeuspokojení vyzpytoval Jehovovy úmysly, sestavil z tìchto úmyslù bezpoèet myšlenkových systémù. Pomocí frenologie jsme napøíklad nejprve vyvodili (bylo to celkem nasnadì), že je Stvoøitelovým zámìrem, aby èlovìkjedl. Naèež jsme èlovìku pøidìlili trávící ústrojí - a tímto ústrojím jako metlou nutí Stvoøitel èlovìka, aby chtì nechtì pøijímal potavu. Poté, jakmile jsme usoudili, že je vùle boží, aby èlovìk udržoval rod, objevili jsme ihned ústrojí rozmnožovací. A tak tomu bylo s pojmy jako výbojnost, ideálnost, pøíèinnost, tvoøivost - a tak to zkrátka dopadalo s veškerým ústrojím, a zastupovalo náklonnost, mravní cit, nebo schopnost abstraktnì uvažovat. A vyznavaèi føenologické nauky doktora Spurzheima, a se jakkoli snažili utøídit principy lidského poèínání, napodobovali v podstatì jen své pøedchùdce: jako oni dedukovali a urèovali vše ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it ALCHIMIA & MISTICATHE NEW YORK TIMES. 36 HOURS. 125 WEEKEND IN EUROPA (I)STOP MOTION. LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIEA PRIMA VISTA - ITALIANO: GRAMMATICA
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati