Title: JORINDA A JORINGEL

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Jorinda a Joringel


Uprostøed hlubokého lesa stál zámek, ve které nebydlil nikdo jiný, než jedna stará žena, která však byla arcièarodìjnice. Ve dne se zjevovala jako koèka èi sova, ale v noci na sebe brala zase svoji lidskou podobu. Vládla umìním lákat k sobì zvìø a ptáky, ty pak vaøila a pekla. Když èlovìk na sto krokù k zámku pøišel, kouzlo ho na místì znehybnilo a musel tak dlouho tam stát, dokud ho ona nepropustila. Byla-li to ale krásná panna, kdo v jejich osidlech uvíznul, tu promìnila ji v ptáka, dala jej do klece a do své komnaty zanesla. Mìla tam už sedm tisíc klecí s vzácnými ptáky.
Žila byla panna a ta se Jorinda jmenovala, byla krásnìjší než jiné dívky. Jorinda byla zaslíbena hochovi, který se Joringel jmenoval. Zrovna svatbu slavili a mìli velkou radost jeden z druhého, tedy chtìli si dùvìrnì chvíli spolu popovídat, a tak se vydali na procházku do lesa.
"Dej pozor", øekl Joringel: "a nikdy do blízkosti zámku nepøijdeš."
Byl krásný podveèer, slunce prosvítilo mezi kmeny stromu v tmavì zelené hradbì lesa, avšak na jednom starém dubu žalostnì zpívala hrdlièka. Jorinda plakala, Joringel plakal, oba byli tím zpìvem tak dojati a zdrceni, jako by každou chvíli umøíti mìli. A tak si pozdì všimnuli, že zabloudili, a najednou nevìdìli kudy vede cesta domù. Slunce už napùl zapadlo za hory: Joringel spatøil najednou mezi køovím zdi prokletého zámku, polekal se k smrti a strnul.
A Jorinda si zaèala zpívat a Joringel vidìl, že se zmìnila ve slavíka. Joringel se nemohl pohnout, nemohl mluvit ani plakat, pohnout rukou nebo nohou, stál tam jako kámen. Tøikrát kolem nich zakroužila sova s ohnivýma oèima a zahoukala, pak zmizela v køoví a za chvíli z nìj vykulhala sehnutá staøena, žlutá a seschlá, obrovské rudé oèi, zahnutý ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it 100 E UN CONSIGLIO PER IL FOTOGRAFOMICHELANGELO (I)SEBASTIAO SALGADO. GENESI (I)INTERNI COUTURE
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati