Title: JAK TÁHLO SVETEM DRUHU ŠESTERO

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Jak táhlo svìtem druhù šestero


Byl jednou jeden muž, co každému øemeslu rozumìl, a ten sloužil ve válce stateènì a èestnì, ale když ta skonèila, byl propuštìn a jako mzdu jen tøi krejcary dostal. A ten si tak pravil, že toto se mu nelíbí, že ty správné kamarády najde a to by se pak vidìlo, aby mu král své poklady nevydal.
A plny vzteku si vykraèoval lesem až pøišel k jednomu, co takový Silák byl, že ze zemì trhal vzrostlé stromy, jakoby to jen stébla trávy byla. Voják se ho hned ptal, zda-li by s ním do svìta nešel a Silák pravil, že jen své staré matièce tu trochu døíví odnese, hned s ním do svìta potáhne. A za chvíli byl opravdu zpìt a ve dvou šli dál tím lesem.
A tu uvidìli Lovce, jak kleèí na kolenou a puškou na nìco míøí. I zeptali se ho pøekvapenì, co støílet míní, když kolem nièeho k vidìní není, i ten jim pravil, že asi dvì míle odtud sedí moucha na vìtvi dubu a on ji chce do levého oka støelit. Tu Voják i jemu øekl, a s nimi do svìta se vydá, když budou tøi, nemusejí se bát nièeho.
Dál putovali až pøišli na pláò, kde sedm vìtrných mlýnù stálo, které se divoce toèily, aèkoli ani zprava ani zleva nefoukal vítr a nepohnul se ani lísteèek. Voják i jeho druhové se tomu velmi podivili, jak se ty mlýny tak toèit mohou, a pokraèovali v cestì, když pøišli k jednomu, co na stromu sedìl, jednu nosní dírku pøikrytou držel a druhou foukal. I ptali se ho, co to provádí, a on jim pravil, že dvì míle odtud sedm vìtrných mlýnù stojí a on je pohání. I toho jíti s sebou pøemluvili.
Šli dál a uvidìli jednoho, který ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it CREATIVE FAMILY HOMECARAVAGGIO (I)IL CERVELLO IN 30 SECONDISEBASTIAO SALGADO. GENESI (I)
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati