Title: JAK DVA VANDROVALI

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Jak dva vandrovali


Horám a údolím se nic nepøiházívá, to jen lidem, kteøí po nich putují, obèas zlé, obèas dobré. Jednou putovali po svìtì krejèík a švec. Krejèík Mošek byl malý hezký mužík, stále veselý a dobré mysli. Krejèík uvidìl z druhé strany pøicházet ševce Jošta a podle jeho rance hned poznal, jaké je jeho øemeslo a zaèal zpívat posmìšnou písnièku:
„Rovnì šij šev
tahej dratev
smùlou to slep
cvok drží fest!“
Ale švec nechtìl žádnému vtipu rozumìt, protáhl oblièej, jakoby se octa napil, a pojal úmysl krejèíka za límec popadnout. Tu se ale ten malý chlapík rozesmál, vrazil mu do ruky láhev a øekl:
„Nic ve zlém, zapij tu žluè!“
Švec si dal poøádný lok a bouøka na jeho oblièeji se poèala rozpouštìt. Podal krejèíkovi zpìt láhev a pravil:
„Tak jsem se øádnì napil, jak se øíká, mnoho na chu, málo na žízeò. Povandrujeme spolu?“
„Klidnì“ odpovìdìl krejèík Mošek: „když máš chu jít do nìjakého velkého mìsta, kde není o práci nouze.“
A tak spoleènì dále vandrovali a šli jeden ve stopách toho druhého jako hranostaj v zimì. Èasu mìli oba dost, ale málo co ke kousaní a lámaní. Když dorazili do mìsta, chodili kolem a poptávali se po práci. A protože krejèík byl veselá kopa a mìl hezké èervené tváøe, tak mu každý rád nìjakou práci dal, a když mìl štìstí, dokonce mu ještì mistrova dcera mezi dveømi dala pusu na rozlouèenou. Když se pak opìt se ševcem sešli, mìl Mošek vždy ve svém ranci více. Mrzutý švec Jošt se šklebil a myslil si: „Èím vìtší ètverák, tím má vìtší štìstí.“
Ale krejèík se jen smál a zpíval si a o vše, co obdržel, se dìlil se svým kamarádem. Jen co mu v mìšci zacinkalo par grošù, hned se ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it TEORIE IN 30 SECONDIANA JUAN CATALOGOIL LIBRO DEI SIMBOLIA PRIMA VISTA - ITALIANO: GRAMMATICA
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati