Title: DVANÁCTERO LOVCU

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Dvanáctero lovcù


Byl jednou jeden princ a ten mìl nevìstu, kterou velmi miloval. Když jednou takhle spolu dùvìrnì sedìli, tu pøišla zpráva, že princùv otec umírá a pøeje si ho ještì jednou pøed smrtí vidìt. Princ se s dívkou rozlouèil, a tak ji pravil, že tu ji prsten v zástavu dává a až se stane králem, pro ni si pøijede.
Odjel domù a tam jeho otec blízek smrti si na nìm slib vyžádal, že se ožení s dívkou, kterou mu on vybral; a princ byl natolik zarmoucen, že ani nepøemýšlel a králi vše slíbil. Pak starý král zavøel oèi a umøel. Princ byl pomazán králem, a když doba smutku minula, musel splnit svùj slib, tak k té druhé princeznì námluvèí vyslal a ona se mu byla zaslíbila.
O tom, co se událo, se jeho první nevìsta dozvìdìla, a tak ji ta zrada zranila, že se málem bolestí pominula. I otázal se jí král, co se stalo, èím by ji potìšit mohl a ona mu pravila, a jedenáct dívek jí podobných postavou i vzhledem jí daruje. A král nechal opravdu takové dívky ve svém království vyhledat a své dceøi je pøivedl. Ona pak poruèila dvanáctero loveckých oblekù ušít a ty si pak dívky i ona sama oblékly. Pak si na svém otci vyžádala svolení a dívèí družina vyjela na dvùr bývalého ženicha, kde se ohlásit nechaly a zda by je král jako své lovce nenajal, se ptaly. Král svou nevìstu nepoznal, ale lovci se mu zalíbili, a tak si je u sebe nechal.
Ten král mìl však podivuhodného lva, který vše skryté a tajné znal, a ten lev jednou veèer za svým králem pøišel, a tak mu pravil, že tìch dvanáct lovcù nejsou muži ale dívky, že pokud jistotu chce míti, má je zkoušce podrobiti, v pøedsíní ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it 20 MODI PER DISEGNARE UN GATTO E ALTRI 44 SIMPATICI ANIMALIA PRIMA VISTA - ITALIANO: GRAMMATICAKITCHENALIAFOTOGRAFIA DEL VENTESIMO SECOLO
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati