Title: DRAKOBIJCE

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Drakobijce


Byl jednou jeden král a ten mìl tøi syny. Když vyrostli, nechal jim poøídit skvostné odìvy, dal každému k pasu krásnì zdobenou dýku, dobrý meè do ruky a øekl:
„Nyní jeïte do svìta, dobøe se v nìm porozhlédnìte a svoje štìstí vyzkoušejte!“
K tomu byli bratøi ihned hotovi, rozlouèili se starým otcem a vyjeli bránou ven. Když kus cesty urazili, pøijeli k velké jedli, tu se rozhodli, že se rozlouèí.
„Zarazíme svoje dýky do této jedle,“ øekl nejstarší: „pøijde-li jeden z nás po èase opìt na toto místo, mùže podle nich poznat, zda ještì žijeme nebo jsme mrtvi, a toto bude ono znamení, jehož dýka bude pokrytá rzí, ten je mrtev a vlast svých otcù více nespatøí.“
Tak zarazili záøivé èepele do stromu, a pak šel jeden doprava, druhý vlevo a ten nejmladší Fabián táhnul rovnou za nosem, až pøišel do velkého, hlubokého lesa. Když tak samotinký mezi temnými jedlemi kráèel, tu mu pojednou pøišel do cesty medvìd. Bez dlouhého rozmýšlení na nìj zaútoèil meèem a chtìl se mu dostat na kožich. Ale medvìd zvolal:
„Nezabíjej mne, pøinesu ti štìstí!“
A pøátelsky a krotce se kolébal blíž k Fabiánovi a pak jej tím lesem doprovázel. Když tak spolu kus cesty vandrovali, vyskoèil na nì neèekané obrovský, divoký vlk. V dalším okamžiku tasil již Fabián svùj meè a vlkovi se postavil do cesty a chtìl jej zabít. Ale vlk zvolal:
„Nezabíjej mne, pøinesu ti štìstí!“
Tak ho nechal Fabián taky žít a táhl tím lesem s vlkem a medvìdem v patách. Netrvalo to dlouho, tu pøed nimi stál, jakoby ze zemì vyrostl, mocný lev a cenil na nì zuby. Fabiánovi zprvu zdøevìnìly údy úlekem, ale pak tasil meè rychlosti blesku a postavil se mu k odvetì. Ale protože lev øekl: ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it 20 MODI PER DISEGNARE UN GATTO E ALTRI 44 SIMPATICI ANIMALIMUSTACCHIANA JUAN CATALOGOTEORIE IN 30 SECONDI
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati